Regulamin

 

Zasady ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.piernikiwroclawskie.pl 
 2. Sprzedawcą jest Jacek Rudy dostępny pod adresem ul. Kolonia 5, 55-220 Grędzina prowadzący działalność na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie numer RHD/1/2017  pod firmą Pierniki Wrocławskie-Piernikowe Dekoracje Rolniczy Handel Detaliczny Jacek Rudy podlegający wpisowi do rejestru zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny i posiadający zakładowy numer weterynaryjny 02153501 NIP 8980003499, zwanym także zamiennie „ usługodawcą”.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  - telefonicznie: 48 694 752 753,
  - korzystając z adresu e-mail: sklep@piernikiwroclawskie.pl
 4. Zakres działalności Sprzedawcy obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną dekoracyjnych ozdób z piernika.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 6. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są nowe, wyprodukowane przez sprzedawcę lub na jego zlecenie według jego wzorców i receptur.
 7. Wszelkie wzorce towarów, ich koncepcja, wizualizacja, receptura stanowią własność intelektualną sprzedawcy.
 8. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie wzorców lub receptur. 

Definicje

 1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Kodeks cywilny- ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U z 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.)
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedmiot transakcji – towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 5. Regulamin- niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.),
 6. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.piernikiwroclawskie.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
 7. Towar- rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.
 8. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego.
 9. Sprzedawca – podmiot oferujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 10. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
 11. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości ich opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, podając dane kontaktowe, w tym dokładny adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. Zamówienia są przyjmowane:
 • poprzez sklep internetowy – klikając w ikonę koszyk umieszczoną przy towarze. Po włożeniu wszystkich towarów do koszyka należy wybrać ikonę "Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wykonanie tej czynności rodzi po stronie klienta obowiązek zapłaty za zamówiony towar.
 • telefonicznie – pod numerem telefonu 48 694 752 753 (w godz. 8.00-16.00 od pon. do pt.)

Realizacja zamówienia

 1. Poprawnie złożone zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone telefonicznie lub wiadomością e-mail na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez klienta oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia oraz przyjęciu go do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 2. Jeżeli opisana wyżej procedura finalizowania zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 3. Jeżeli zrealizowanie zamówienia przez sprzedawcę nie jest możliwe klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 

Sposoby i terminy płatności

 1. Dokonując zakupu towaru klient wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Płatności za zamówiony towar można dokonać za pośrednictwem przelewu na konto Sprzedawcy  Bank Millennium 49 1160 2202 0000 0002 1068 1206 lub przy odbiorze przesyłki lub za pomocą systemu płatności on line udostępnionego w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedawcę.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem, zamówienie będzie realizowane po dokonaniu wpłaty na konto Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na konto (przy wyborze tej formy realizacji zamówienia) w terminie 14 dni, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki, zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu zamówienia.

Czas realizacji zamówienia, sposoby i terminy dostawy

 1. Okres realizacji Zamówienia wynosi 48h od w przypadku towarów posiadanych przez sprzedawcę na stanie magazynowym, o czym informuje pole „dostępność”. Jeśli Sprzedawca nie posiada towaru na stanie magazynowym, w polu „dostępność” określony jest termin realizacji w dniach.
 2. Do terminu realizacji zamówienia należy doliczyć termin dostawy.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient i jest on określony przy składaniu zamówienia na stronie sklepu. W przypadku zamówień przekraczających kwotę 200,00 zł netto koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:
 • Przesyłka pocztowa Pocztą Polska termin dostawy od 2-7 dni roboczych od złożenia zamówienia
 • Przesyłka kurierska DPD, termin dostawy od 2-7 dni robocze od złożenia zamówienia
 • Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy w: 55-220 Grędzina, ul. Kolonia 5 lub w Piernikarni Wrocławskiej w: 50-103 Wrocław ul. Kurzy Targ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub odebrania go przez wskazaną przez konsumenta osobę trzecią. W przypadku dostarczania towaru osobno, partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej dostarczonej rzeczy (partii, części). W razie umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin ten liczy się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
 2. Do zachowania terminu oznaczonego w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy Sprzedawcy bądź drogą korespondencji e-mail.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem środków do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.
 9. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.      

Procedura reklamacyjna

 1. Towar dostarczany przez sprzedawcę objęty jest gwarancją.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia) są określone w kodeksie cywilnym.
 3. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza czy opakowanie zawierające zamówiony towar nie zostało uszkodzone. Jeśli Klient zauważy uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzenia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. 
 4. Po odebraniu prawidłowo zapakowanej przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy.
 5. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą korespondencji e-mail.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 7. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy.
 8. W przypadku zaginięcia przesyłki z winy osób trzecich, sprzedawca zastrzega sobie 30 dni roboczych na wyjaśnienie.   

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1.  W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może zwrócić się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą lub o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby sprzedawcy, do celów marketingowych i ewidencyjnych.
 4. Jednocześnie zapewniamy prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie wpływającym na realizację postanowień regulaminu.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego oraz dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 r. z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl